0

Ons gemeen is niet gemeener dan eenig ander gemeen van Europa.

Geplaatst door Johan op 18 mei 2018 in Citaten |

(uit “AANTEKENINGEN op het vierde deel van den SPIEGEL HISTORIAEL van JACOP VAN MAERLANT door J.H.Halbertsma”, Deventer, 1851) Onze menschen, zoodra zij de pen in handen krijgen, zijn dadelijk zoo van boekenlucht doordrongen, dat zelfs alle proeven, welke zij nemen van een straatlied, er naar rieken. Ons gemeen zingt nog liever de vuilste en zinnelooste […]

0

Sedert lang bestaat er eene wezenlijke leemte in het betamelijk volks- of straatlied

Geplaatst door Johan op 18 mei 2018 in Citaten |

(uit “HANDELINGEN van het negende Nederlandsch Letterkundig CONGRES, gehouden te GENT den 9-21 augustus 1867”) Mijne Heeren, ik zal u lezing doen van den volgenden brief des heeren C. Verhulst, van Wommelgem, over het volkslied, onderwerp waarvoor hij in ’t programma stond ingeschreven : « De ondergeteekende heeft de eer aan het Congres het volgende […]

0

Men denke niet, dat zoogenaamde straatliedjes volksliederen zijn, …

Geplaatst door Johan op 18 mei 2018 in Citaten |

(uit “VOLKS_LETTERKUNDE uitgegeven door DE VRIEND VAN ARMEN EN RIJKEN – 24e deel – E.S. Witkamp, Amsterdam 1874, pag. 145 e.v. “HET VOLKSGEZANG”, een voordracht van G.J. VOS Az.) Het is misschien noodig, dat wij met een paar woorden doen uitkomen, wat door volksgezang is te verstaan. – Een lied, dat bij alle menschen welkom […]

Auteursrecht © 2000-2018 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze website gebruikt het Multi Child-Thema, v2.2, bovenop
het Hoofd-Thema Desk Mess Mirrored, v2.5, van BuyNowShop.com